Largest eyewear range immediately available!
Bezplatné zasielanie a vrátenie  
30-dňová záruka vrátenia vrátenia peňazí  
0
nákupný košík
 
Your basket is empty.
0
0
Slnečné okuliare
Okuliare
Športové okuliare

 
 
 

VOP

 
VOP
 

§1 Pôsobnosť

(1) Pre zmluvy o predaji a dodaní hnuteľných vecí
(ďalej „tovar“ ) medzi vami, ako zákazníkmi, a nami, spoločnosťou Edeloptics GmbH, Barmbeker 40, 20354 Hamburg, platia výlučne nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) v znení platnom v čase uzatvorenia zmluvy. Vaše odlišné podmienky nebudú uznané, pokiaľ s ich platnosťou nebudeme výslovne súhlasiť.
(2) Tieto VOP platia len v prípade, ak ste spotrebiteľom v zmysle § 13 BGB (Občianskeho zákonníka). Spotrebiteľom v zmysle § 13 BGB je každá fyzická osoba, ktorá uzatvorí právny úkon za účelom, ktorý nie je možné považovať za súčasť jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

§2 Ponuka a uzatvorenie zmluvy

(1) Zobrazenie našich produktov v našom online obchode, v prospektoch, inzerátoch a iných reklamných materiáloch, ako aj v našom kamennom obchode v Hamburgu v Nemecku, nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len pozvanie k odovzdaniu Vašej ponuky (tzv. invitatio ad offerendum).
(2) V prípade objednávky v našom online obchode odošlete zakliknutím tlačidla „Kúpiť" na konci procesu objednávky záväznú objednávku tovaru, ktorý sa nachádza vo vašom nákupnom košíku. Bezprostredne po odoslaní Vašej objednávky Vám prostredníctvom e-mailu potvrdíme jej príjem (potvrdenie o príjme). Potvrdenie o príjme ešte nepredstavuje akceptovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká až vtedy, keď vašu online objednávku akceptujeme zaslaním osobitného potvrdenia objednávky prostredníctvom e-mailu alebo dodaním tovaru na Vašu adresu do piatich dní.
(3) Znenie zmluvy si uložíme a e-mailom Vám pošleme údaje o objednávke. Do týchto VOP môžete kedykoľvek hier nahliadnuť.
Predchádzajúce objednávky si môžete prezerať na svojom online zákazníckom účte.

§3 Ceny

(1) Všetky ceny sú uvedené bez poštovného. Výška poštovného Poštovné, ktoré znášate Vy, je uvedená v našom zozname poštovného.
(2) Pre dodávku platia naše ceny platné v okamih objednávky tovaru v mene, ktorú si zvolíte. Pri zasielaní do krajín Európskej únie sú všetky ceny uvedené vrátane zákonom stanovenej DPH v príslušnej zákonnej výške. Pri zasielaní do krajín mimo Európskej únie neúčtujeme DPH. V prípade potreby však znášate príslušnú daň pri dovoze tovaru a ďalšie colné poplatky v krajine, do ktorej ste si od nás nechali doručiť tovar. Pri zaslaní tovaru do Švajčiarska preberáme za Vás v prípade potreby príslušnú daň pri dovoze tovaru ako aj všetky colné poplatky, tzn. okrem ceny uvedenej v mene Vašej krajiny vrátane Poštovné Vám nevznikajú žiadne ďalšie náklady.

§4 Platba, dodanie, odoslanie

(1) Celá kúpna cena je splatná ihneď po uzatvorení kúpnej zmluvy, pokiaľ z nasledujúcich podmienok v odsekoch
2 až 4 nevyplýva iné.
(2) Môžete si vybrať z nasledujúcich spôsobov platby:
  • Kreditná karta. Momentálne akceptujeme nasledujúce karty: Visa, Mastercard, American Express. Pri platbách prostredníctvom kreditnej karty sa zaťaženie vášho účtu uskutoční pri zaslaní tovaru.
  • PayPal (ďalšie informácie o platbe prostredníctvom služby Paypal získate na webovej stránke www.paypal.de),
  • Zálohová platba (zálohové platby sú splatné do 10 pracovných dní od nášho potvrdenia objednávky. Ak platba nebude pripísaná na náš bankový účet najneskôr do 21 dní, bude objednávka automaticky stornovaná)
  • Dobierka (poplatok za dobierku 9,90 €)


(3) Tovar bude dodaný po prijatí platby, na dobierku alebo ak nám poskytovateľ finančných služieb, ktorého ste si zvolili pri objednávke, potvrdí prevzatie rizika.
(4) Po zvážení určíme spôsob odoslania tovaru, prepravnú trasu a prepravcu, pokiaľ sa zmluvné strany vyslovene nedohodli na niečom inom.
(5) O omeškaní zásielky budete obratom informovaní.

§5 Vyrovnanie, zádržné

Na vyrovnanie máte právo len vtedy, ak sú Vaše nároky nepopierateľné alebo ak boli určené ako právoplatne. Na uplatnenie zádržných práv ste oprávnení len na základe protinárokov, ktoré vyplývajú z rovnakého právneho vzťahu.

§6 Právo na vrátenie tovaru

Ak ste si tovar objednali v našom online obchode, máte nasledujúce právo na vrátenie tovaru:
Poučenie o vrátení tovaru:

Právo vrátenia tovaru
Prijatý tovar môžete bez uvedenia dôvodu vrátiť do 30 dní tak, že nám ho pošlete späť. Lehota začína plynúť prijatím tohto poučenia v textovej podobe (napr. formou listu, faxu, e-mailu), avšak nie pred doručením tovaru prijímateľovi (v prípade opakovanej zásielky rovnakého tovaru nie pred doručením prvej čiastkovej zásielky) a takisto nie pred splnením si našich informačných povinností podľa článku 246 § 2 v spojení s § 1 odsek 1 a 2 EGBGB (úvodného predpisu nemeckého občianskeho súdneho poriadku), ako aj našich povinností podľa § 312g odsek 1 veta 1 BGB (nemeckého občianskeho súdneho poriadku) v spojení s článkom 246 § 3 EGBGB (úvodného predpisu nemeckého občianskeho súdneho poriadku). Len v prípade tovaru, ktorý nie je možné zasielať v balíkoch (napr. pri neskladovateľnom tovare), môžete ohlásiť požiadavku vrátenia tovaru aj textovou formou. Na dodržanie lehoty postačí včasné odoslanie tovaru alebo vyžadovanie vrátenia. V každom prípade sa spätné zaslanie uskutoční na naše náklady a riziko. Spätné zaslanie alebo vyžadovanie vrátenia tovaru je potrebné uskutočniť na adrese:

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Nemecko
Fax: +49 40 689878-828
E-mail: info@edel-optics.sk
V prípade vyžadovania vrátenia bude tovaru vyzdvihnutý u Vás.

Dôsledky plynúce z vrátenia tovaru V prípade platného vrátenia tovaru je potrebné vrátiť obomi stranami poskytnuté plnenia, príp. vrátiť uskutočnené užívania. V prípade poškodenia veci a v prípade užívaní (napr. výhody za používanie), pri ktorých nie je možné tovar vrátiť alebo je možné tovar vrátiť čiastočne, alebo ak je možné tovar vrátiť len v poškodenom stave, budeme podľa možností požadovať náhradu škody. Za poškodenie veci a za uskutočnené užívania budeme požadovať náhradu škody len vtedy, ak došlo k užívaniu alebo poškodeniu tovaru pri zaobchádzaní s vecou, ktoré presahuje skúšanie vlastností a princípu fungovania veci. Pod pojmom ""skúšanie vlastností a princípu fungovania"" sa rozumie otestovanie a vyskúšanie príslušného tovaru, aké by bolo bežné napríklad v obchode. Povinnosti vyplatenia platby musia byť naplnené v rámci lehoty 30 dní. Lehota vám začína plynúť odoslaním tovaru alebo vyžadovaním zrušenia, nám prijatím tovaru.

Financované predaje Ak financujete túto zmluvu úverom a neskôr chcete využiť právo na vrátenie tovaru, nie ste viac viazaní úverovou zmluvou, pokiaľ obe zmluvy tvoria jeden hospodársky subjekt. Toto je potrebné akceptovať najmä vtedy, keď sme súčasne aším veriteľom alebo keď áš veriteľ využíva našu spoluprácu ohľadom financovania. Ak dostaneme v prípade účinnosti odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia tovaru úver, vzniknú ášmu veriteľovi vo vzťahu k ám ohľadom právnych dôsledkov odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia tovaru práva a povinnosti plynúce z finančnej zmluvy. V prípade, ak chcete zabrániť akémukoľvek zmluvnému zaviazaniu sa, využite svoje právo na vrátenie tovaru a odstúpte od úverovej zmluvy, ak máte aj na to právo.

Koniec poučenia o vrátení tovaru


§7 Vylúčenie práva na vrátenie tovaru

Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade zmlúv na dodanie tovaru, ktorý bol vyhotovený podľa špecifikácií zákazníka alebo jednoznačne prispôsobený jeho osobným požiadavkám.

§8 Výhrada vlastníctva

Predmet kúpy zostáva v našom vlastníctve až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

§9 Záruka, zodpovednosť

(1) Záručná lehota platí dva roky. Záručná lehota začína plynúť doručením tovaru k Vám.
Spotrebné dielce a dielce podliehajúce opotrebeniu sú zo záruky vylúčené.
(2) Nepreberáme zodpovednosť za škody alebo nedostatky, ktoré ste spôsobili nevhodným používaním, skladovaním, obsluhou alebo nesprávnym a nepozorným zaobchádzaním. Váš nárok na náhradu Vami vynaložených výdavkov na odstránenie nedostatkov je vylúčený, ak ste nám predtým bez úspechu neurčili primeranú lehotu na nápravu.

§10 Záverečné ustanovenia

(1) Platí právo Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením obchodného práva OSN.
(2) Pri objednávke v našom online obchode máte možnosť vybrať si jazyk znenia zmluvy [VERTRAGSSPRACHEN]. Pokiaľ si zakúpite tovar v našom kamennom obchode v Hamburgu v Nemecku, bude jazykom znenia zmluvy nemecký jazyk.
(3) Pokiaľ nemáte všeobecné sídlo súdu v Nemecku, alebo ste po uzatvorení zmluvy zmenili svoje bydlisko z Nemecka do zahraničia, alebo vaše bydlisko nie je v okamihu vznesenia žaloby známe, je sídlom súdu pre všetky prípady sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiace s ňou Hamburg/Nemecko.

Stav 28.8.2012

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Nemecko


Telefón: +42 1233456572
Fax: +49 40 689878-828
E-mail: info@edel-optics.sk
Internet: www.edel-optics.sk


Konateľ oprávnený k zastupovaniu: Dennis Martens

Registračný súd: Okresný súd Hamburg
Registračné číslo: HRB 108926
IČ DPH: DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Potrebujete pomoc?
Naša predajňa
 
Help Videos